ભારત અપરાધ એન્ડ માનવ અઘિકાર ફરિયાદ નિવારણ સંઘ દ્વારા સર્કિટ હાઉસમાં શપથ વિધી પ્રોગ્રામ અને સમાજમાં લોકો ને મદદરૂપ થવા મીટીંગનું આયોજન કરાયું.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ સમાચાર

ભારત અપરાધ એન્ડ માનવ અઘિકાર ફરિયાદ નિવારણ સંઘ દ્વારા સર્કિટ હાઉસમાં શપથ વિધી પ્રોગ્રામ અને સમાજમાં લોકો ને મદદ રૂપ થવા માટે। મીટીંગ નુ આયોજન કરવા મા આવ્યુ હતું અને આ આયોજન
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી કુણાલભાઈ સોની દ્વારા રાખવામાંઆવ્યુ હતુ.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •