જગ આખું માને મારાં શબ્દો ને, હું હવે મારો કહ્યાગરો રહ્યો નહીં. અસ્તિત્વ ઓગાળ્યું આખું મેં તારામાં, હવે ના કહેતી,હું તારો રહ્યો નહીં. – મિત્તલ ખેતાણી.રાજકોટ,

ગુજરાત ભારત સમાચાર

તને મળ્યાં પછી મારો રહ્યો નહીં.

તને મળ્યાં પછી મારો રહ્યો નહીં.
ગામ ભલે સમજે, સારો રહ્યો નહીં.

તે મને એવો તો જકડયો મોહપાશે,
ગમે ત્યાંથી છટકતો પારો રહ્યો નહીં.

લાઈન મારાં થી શરૂ કરાવતો હું,
લાઈનમાં હવે મારો વારો રહ્યો નહીં.

જગ આખું માને મારાં શબ્દો ને,
હું હવે મારો કહ્યાગરો રહ્યો નહીં.

અસ્તિત્વ ઓગાળ્યું આખું મેં તારામાં,
હવે ના કહેતી,હું તારો રહ્યો નહીં.

-મિત્તલ ખેતાણી.રાજકોટ,

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply