ગાંધીનગરનાં સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ, સેક્ટર ૨૨ ખાતે બાળકો ને સુવર્ણપ્રાશન ના ટીપાં પીવડાવવામાં આવ્યા..

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

આજે પવિત્ર પુષ્યનક્ષત્ર ના દિવસે સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ, સેક્ટર ૨૨, ગાંધીનગર ખાતે બાળકો ને સુવર્ણપ્રાશન ના ટીપાં પીવડાવવામાં આવ્યા..

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *