બાલા હનુમાન મંદિર ગાંધી રોડ અમદાવાદ ખાતે અન્નકૂટ દર્શન..

ગુજરાત ધાર્મિક વિશેષ સમાચાર

બાલા હનુમાન મંદિર ગાંધી રોડ અમદાવાદ ખાતે મંદિરને શણગારવામાં આવ્યુ છે અને અન્નકૂટ ઘરાવવામાં આવ્યો છે.

બેન્ડ વાજા સાથે આરતીનો સમય 7-30 સાંજે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply