ભગવાન શિવજીના મોટા ભાગના સ્તોત્ર અને પાઠ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

તમામ ભક્તો ને ઉપયોગી થાય તે માટે ભગવાન શિવજીના મોટા ભાગના સ્તોત્ર અને પાઠ નીચેની લિંક્સ ઉપર ગુજરાતી ભાષા મા ઉપલબ્ધ છે.

આ તમામ સ્તોત્ર ના પાઠ કરી ભગવાન શિવજી ની કૃપા અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરો .

॥ શ્રી શિવાષ્ટકં ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shiva8_1.html?lang=gu

॥ વેદસારશિવસ્તોત્રમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/vedasarast.html?lang=gu

॥ લિઙ્ગાષ્ટકં ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/lingashh.html?lang=gu

॥ બિલ્વાષ્ટકં ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/bilvaashhtaka.html?lang=gu

॥ ચન્દ્રશેખરાષ્ટકં ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/chandra8.html?lang=gu

॥ દ્વાદશજ્યોતિર્લિઙ્ગસ્તોત્રમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/dvAdashaJyotistotra.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવષડક્ષરસ્તોત્રમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shiva6akshara.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવમાનસપૂજા ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/smaanasa.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવમહિમ્નસ્તોત્ર ( પુષ્પદન્ત ) ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivamahi.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવતાણ્ડવસ્તોત્રમ્ રાવણરચિતમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivtAND.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવભુજઙ્ગમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivabhujangam.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવપ્રાતઃસ્મરણસ્તોત્રમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivaprata.html?lang=gu

॥ ઉમામહેશ્વરસ્તોત્રમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_devii/umamaheshvara.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવસ્તોત્રં હિમાલયકૃતમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivastotramhimAlayakRitaBVP.html?lang=gu

॥ દારિદ્ર્ય દહન શિવસ્તોત્રમ્ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/daaridryadahan.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવસ્તવઃ ૨ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivastava.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવરક્ષાસ્તોત્રમ્ ॥

॥ શ્રી રુદ્રમૃત્યંજય સ્તવન ( રુદ્રયામલોક્ત ) ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivaraksha.html?lang=gu

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/rudramRityunjayastavana.html?lang=gu

॥ શ્રી શિવચાલીસા ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_z_otherlang_hindi/siva40.html?lang=gu

॥ શ્રી રુદ્ર ગીતા ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_giitaa/rudragItA.html?lang=gu

॥ શ્રી શઙ્કર ગીતા ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_giitaa/shaMkaragItA.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ (મુખ્ય – રુદ્રયામલોક્ત) ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivasahasrarudrayAmala.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ (લિંગપુરાણાન્તર્ગત) ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivasahasralinga.html?lang=gu

॥ શિવસહસ્રનામસ્તોત્રં (શિવપુરાણાન્તર્ગતમ્) ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivasahasranAmastotrashivapurANa.html?lang=gu

॥ શ્રી શિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ (શિવરહસ્યાન્તર્ગતં)॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivasahasranAmastotramshivarahasya.html?lang=gu

॥ શ્રીશિવાપરાધ ક્ષમાપણસ્તોત્ર ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_shiva/shivaaparaadha.html?lang=gu

॥ ઉપરના તમામ સ્તોત્ર અને પાઠ સંસ્કૃત ભાષામા જોવા માટે ની લિંક આ છે ॥

http://sanskritdocuments.org/sanskrit/by-category/shiva.php ए

મુખ્ય વેબસાઇટ આ છે

http://sanskritdocuments.org/

સોર્સ. ઈન્ટરનેટ વાઇરલ

TejGujarati
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  22
  Shares
 • 22
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *