ગાંધીનગરની ફાયરબ્રિગેડ ની ટીમ દ્વારા સેકટર 29 પાસે આવેલ ઝૂંપડપટ્ટી અને ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ગાંધીનગરની ફાયરબ્રિગેડ ની ટીમ દ્વારા સેકટર 29 પાસે આવેલ ઝૂંપડપટ્ટી અને ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *