“ડાન્સ માસ્ટર્સ ” પંચમહાલ કી શાન.ભરત બારીઆ અને અક્ષય પટેલ.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

પંચમહાલ ના કલાકાર દ્વારા પંચમહાલ ના કલાકારો માટે અને પંચમહાલ ના જ વિશ્ર્વ વિખ્યાત એવા ભરત બારીયા અને અક્ષય પટેલ દ્વારા નિનિઁત એવો કાયઁક્મ એટલે “ડાન્સ માસ્ટર્સ ” પંચમહાલ કી શાન.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Spread the love
  • 151
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *