શુકલતીર્થ ખાતે કબીરવડ પ્રવાસન પરિયોજનાનો સિલાન્યાસ કરતાં વિજયભાઈ રૂપાણી

રાજનીતિ સમાચાર

શુકલતીર્થ ખાતે કબીરવડ પ્રવાસન પરિયોજના હેઠળ સમાવિષ્‍ટ ચારઘાટના વિકાસ માટેના રૂા. ૪૦ કરોડના પ્રોજેકટનો પ્રારંભ કરાવતા મુખ્‍યમંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *