સ્નેહના ચોપડા બંધ બારણે આંખો માં તરંગો તારા કારણે.- જયેશ મકવાણા ‘પ્રસુન ‘

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત સમાચાર

સ્નેહના ચોપડા બન્ધ બારણે

આંખો માં તરંગો તારા કારણે
લગોલગ હું ચાલ્યો તારી સાથે
ઘાયલ કર્યો આંખો ના મારણે
તું સાંગોપાંગ રૂપ નો દરિયો
મન વિહવળ બન્યું
લાગણીઓ પહોંચી એ તારણે
ક્યાં લગી આમ એકલતા ને વળગું
વિરહ માં ક્યાં લગી સળગુ
વ્યાકુળ કર્યો હૈયાના ભારણે
નથી થાવું મારે મજનું
નથી થાવું મારે રાંઝા
અહીં તો નીત ઉમટે
યાદો ના વાવાઝોડા
સબંધો ના પારણે
સ્નેહના ચોપડા બંધ બારણે

આંખો માં તરંગો તારા કારણે….- જયેશ મકવાણા ‘પ્રસુન ‘

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *