ઘાટલોડિયા વિઘાનસભા નાં થલતેજ વોર્ડ ના જય ટાવર મા ખાટલા બેઠક કરવામા આવી.

ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

ઘાટલોડિયા વિઘાનસભા નાં થલતેજ વોર્ડ ના જય ટાવર મા ખાટલા બેઠક કરવામા આવી.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *