મારા હૈયામાં સુવાળું નામ નામ ના પૂછીશ. – જયેશ મકવાણા ‘પ્રસુન ‘ તસવીર : ક્ષિતિજ આર્ય

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

મારા હૈયામાં સુવાળું નામ
નામ ના પૂછીશ…
એ તો જીવવાનું કારણ,
તારણ છે,
એકની એક ઇચ્છા નું વહાલ નું,
નામ આપીશ તો મારી ઝંખના ઉછળશે,
પછી ઠેકાણું નહિ રહે ચાલવાનું,
મારી આંખોમાં કુંવારુ ધામ
ધામ ના પૂછીશ….
જીવવાની વાત આવે ત્યારે
એના નામથી જ આરંભ અને અંત
એ જ મારો પ્રભુ એ જ હૈયાની હૂંફ
એ જ સંબંધને એ જ સઘળો પંથ
મારા શ્વાસો માં એક હુંફાળું ઠામ
ઠામ ના પૂછીશ..
પાસે થી લઈ દૂર ‘ક્ષિતિજ ‘ સુધી
પાતાળ થી લઈ નિરભ્ર ગગન સુધી
ભૂતકાળ થી લઈ ભવિષ્ય સુધી
મારા રોમરોમ માં એક જ ગામ
ગામ ના પૂછીશ..
મારા હૈયામાં સુવાળું નામ
નામ ના પૂછીશ …..

— જયેશ મકવાણા ‘પ્રસુન ‘
તસવીર : ક્ષિતિજ આર્ય

Related Post

TejGujarati
 • 39
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  39
  Shares
 • 39
  Shares

10 thoughts on “મારા હૈયામાં સુવાળું નામ નામ ના પૂછીશ. – જયેશ મકવાણા ‘પ્રસુન ‘ તસવીર : ક્ષિતિજ આર્ય

 1. Mr. makwana is a very good poet, it seems that he not only excel himself in poetry but also in the field of literature. I hope soon it will be translated in english and other languages.

   1. A sensitivev name in my heart,
    Don’t Ask the name …
    This is the reason for living,
    Conclusion,
    One of the wishes of mine,
    If I give a name, my craving will grow,
    Then there will be no sense of walking,
    An unmarried place in my eyes.
    Don’t ask the name..
    When it comes to living
    The beginning is from the name and the end.
    He is my Lord that only heart’s warmth
    He is same relation and the same religion
    A breathtaking rest in my breath
    Don’t ask the rest….
    From the near and far to ‘horizon’
    From the abyss to the blue sky,
    From the past to the future
    From the village that is in my veins,
    Don’t ask the village…
    A sensitivev name in my heart,
    Don’t Ask the name …

  1. A sensitivev name in my heart,
   Don’t Ask the name …
   This is the reason for living,
   Conclusion,
   One of the wishes of mine,
   If I give a name, my craving will grow,
   Then there will be no sense of walking,
   An unmarried place in my eyes.
   Don’t ask the name..
   When it comes to living
   The beginning is from the name and the end.
   He is my Lord that only heart’s warmth
   He is same relation and the same religion
   A breathtaking rest in my breath
   Don’t ask the rest….
   From the near and far to ‘horizon’
   From the abyss to the blue sky,
   From the past to the future
   From the village that is in my veins,
   Don’t ask the village…
   A sensitivev name in my heart,
   Don’t Ask the name …

  2. A sensitivev name in my heart,
   Don’t Ask the name …
   This is the reason for living,
   Conclusion,
   One of the wishes of mine,
   If I give a name, my craving will grow,
   Then there will be no sense of walking,
   An unmarried place in my eyes.
   Don’t ask the name..
   When it comes to living
   The beginning is from the name and the end.
   He is my Lord that only heart’s warmth
   He is same relation and the same religion
   A breathtaking rest in my breath
   Don’t ask the rest….
   From the near and far to ‘horizon’
   From the abyss to the blue sky,
   From the past to the future
   From the village that is in my veins,
   Don’t ask the village…
   A sensitivev name in my heart,
   Don’t Ask the name …
   Meaning of poem translated in English

  1. My email id is
   arya4jay@gmail.com
   A sensitivev name in my heart,
   Don’t Ask the name …
   This is the reason for living,
   Conclusion,
   One of the wishes of mine,
   If I give a name, my craving will grow,
   Then there will be no sense of walking,
   An unmarried place in my eyes.
   Don’t ask the name..
   When it comes to living
   The beginning is from the name and the end.
   He is my Lord that only heart’s warmth
   He is same relation and the same religion
   A breathtaking rest in my breath
   Don’t ask the rest….
   From the near and far to ‘horizon’
   From the abyss to the blue sky,
   From the past to the future
   From the village that is in my veins,
   Don’t ask the village…
   A sensitivev name in my heart,
   Don’t Ask the name …
   Meaning of my Translate in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *