પ્રેમ નું કાવ્ય – મિત્તલ ખેતાણી

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

દુનિયા ની દર બીજી વ્યક્તિ નું એની દુનીયા ની પહેલી વ્યક્તિ માટે લખેલ પહેલાં(ને છેલ્લાં પણ) પ્રેમ નું કાવ્ય

મને તારી લત છે તો છે.
દિન રાત તારી રટ છે તો છે.

જેનું સૌભાગ્ય છે બીજું કોઈ,
એ મારી પ્રેમ નથ છે તો છે.

તું મને નહીં જ ભૂલી શકે,
મારાં પ્રેમનો વટ છે તો છે.

ભલે હો તું આખી કોઈની,
મારી કને તારી લટ છે તો છે.

નાં શોધે દુનિયા સંબંધોનું નામ,
આડાં કે સીધાં કટ છે તો છે.

ખેરાતી પ્રેમ નથી મને મંજુર,
તારી દયાને ફટટ છે તો છે.

જીતી જિંદગીની ચૂંટણી તું એમાં,
પવિત્ર કાસ્ટિંગ મત મારો છે તો છે.

તને હસાવવાં હસીશ કાયમ,
જાત મારી આ નટ છે તો છે.

ગુમાવી તને , નાં ગુમાવી ગરિમા,
મારાં સંબંધોનું સત છે તો છે.

આવતાં જન્મે મિલનની આશા ,
આ જન્મે જીવવા ખત છે તો છે.

-મિત્તલ ખેતાણી.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *