સમજદાર હોકર પ્યાર – કેડીભટ્ટ

કલા સાહિત્ય ગુજરાત સમાચાર

એક બચી મિટ્ટી સે ખેલ રહી હૈ,મિટ્ટી કા બુત મનમાફિક બના રહી હૈ, નાચ રહી હૈ,ગા રહી હે. મિટ્ટી કો તરસ રહી હૈ,મિટ્ટી કા બુત બના રહી હૈ, હવા મેં ઉડા રહી હૈ , મિટ્ટી કે સાથ બચી નાચ રહી હૈ, ગા રહી હૈ,. બચ્ચી કો સમજાય જાતા હૈ, મિટ્ટી સે મત ખેલો, ખેલ નહીં હે મિટ્ટી, બચ્ચી કો મિટ્ટી સે પ્યાર હૈ.બચી કો સમજાયા જાતા હૈ , મિટ્ટી ગંદા કર દેગી,હાથ, પેર, ચહેરા,બાલ,ઓર લગ જાયેંગે દાગ. મિટ્ટી સે દૂર રહો, બચ્ચી કો મિટ્ટી સે સચમુચ પ્યાર હે.

ધીરે-ધીરે બચી સમજદાર હો જાતી હૈ, મિટ્ટી કો મિટ્ટી માનના કોઈ છોટા સબૂત નહીં હૈ સમજદારી કા, બચી સમજદાર હૈ , ઉસકો મિટ્ટી સે પ્યાર નહીં,

સમજદાર હોકર કહા હો સકતા હૈ પ્યાર, જેસા કી ઇસ કહાની મેં બચી કો મિટ્ટી સે થા,જીસમે તુમ બચી થી ઓર મે થા મિટ્ટી.

Related Post

TejGujarati

2 thoughts on “સમજદાર હોકર પ્યાર – કેડીભટ્ટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *