તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં. – મિત્તલ ખેતાણી

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી સમાચાર

તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મને પ્યારું લાગે ટચસ્ક્રીન તારું કામ,
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

ભૂલી છોડી દીધાં, ભૂલી છોડી દીધાં, સઘળાં કામ,
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મનમંદિરીયે બેટરી ની ચિંતા,
ટાવર પકડાય તો જાણે જગ જીતાં,
ઘરે-બહારે જપે સૌ, તારું જ નામ
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મોબાઇલજી, મોબાઇલજી, મોબાઇલજી..મોબાઇલજી

આઠે પહોર બન્યો તારી દાસી,
તું જ મોજ મારી, ખુશી આભાસી;
રોજી રોટી મારી, તું સબંધો તમામ.
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.
.
મોબાઇલજી, મોબાઇલજી,
મોબાઇલજી..મોબાઇલજી.

સવારે ઉઠતાં પહેલી યાદ તારી,
શયન પણ સાથે, એક જ પથારી.
વ્હોટ્સએપ, એફબી જ દુનિયા તમામ

સમય,શક્તિ ને સગવડ વધે,
એવો ખોટો ભાસ છે બધે
તે તો લૂંટી લીધાં, તે તો લૂંટી લીધાં
સ્વાસ્થ્ય, સુખ ચેન, સબંધો તમામ.
તન-મન-ધન મોબાઈલના ચરણોમાં.

મોબાઇલજી, મોબાઇલજી, મોબાઇલજી..મોબાઇલજી

શેર કર જાત ને, મિત્રો સાથે,
કુટુંબ, સમાજ ને ઉપયોગી હાથે;
છોડી દેને, ઓનલાઈનની લપ તમામ.
શ્રીજી પછી કરશે લાઈક તારું કામ.

મોબાઇલજી, મોબાઇલજી, મોબાઇલજી..મોબાઇલજી.

મિત્તલ ખેતાણી.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *