યુરોકીડ્સ ના બાળકો માટે એમ.આર.વેકસીનેસન કેમ્પઈ

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ સમાચાર

કુંડાસણ ખાતે યુરોકીડ્સ ના બાળકો માટે એમ.આર.વેકસીનેસન કેમ્પઈન કરવામાં આવી હતી. જેમાં વાલીઓ અને બાળકોએ ભાગ લીધો હતો.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *