આખરી વેળા બધા લાચાર છે – કલ્પ

કલા સાહિત્ય ગુજરાત

આખરી વેળા બધા લાચાર છે.
જીંદગીમાં જે મળ્યા, આભાર છે.

શ્રાશ તારા નામના ભરતો હતો,
ને બધા સમજે મને,બિમાર છે.

તુ કહે છે લખો મારી ગઝલ,
મૌન છું ને શબ્દોનો પણ ભાર છે.

આ નગરમાં બંધ દરવાજા મળે,
રોજ મારા સાવ ખુલ્લા દ્વાર છે.

ફૂલ લઇને બારણે આવો નહી,
કલ્પ, સમજે છે બધા આ પ્યાર છે.

@કલ્પેશ સોલંકી” કલ્પ”

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *