બ્રાહ્મણસમાજની પ્રગતિ ઇચ્છતા હો તો આટલું અવશ્ય કરો:

લાઇફ સ્ટાઇલ

બ્રાહ્મણસમાજની પ્રગતિ ઇચ્છતા હો તો આટલું અવશ્ય કરો:
0.બ્રાહ્મણ દાન બીજે આપવાનું બંધ કરો અને બ્રાહ્મણ ને જ મદદ કરો.(કારણ બ્રાહ્મણ ના દાન નેા ઉપયોગ બીજા કરે છે. બ્રાહ્મણ રહી જાય છે)
1.કોઇ પણ ધંધો/ઉદ્યોગ કરતા હો ત્યાં જરૂરિયાતમંદ બ્રાહ્મણને નોકરી પર રાખો
👳👳👳👳👳👳👳
2. આપણા યુવાનોને ધંધામાં આગળ વધવામાં મદદ કરો.
👳👳👳👳👳👳👳
3. કોઇ પણ ચીજ વસ્તુની ખરીદી બ્રાહ્મણની દુકાનેથી કરો.
👳👳👳👳👳👳👳
4. સરકારી નોકરીમાં લાગીને “ઓછામાં ઓછા બે બ્રાહ્મણના દીકરાને નોકરી પર લગાડીશ જ” એવો સંકલ્પ કરો.
👳👳👳👳👳👳👳
5. વાહનોના ધંધામાં ડ્રાઇવર, કંડકટર તરીકે બ્રાહ્મણને રાખો.
👳👳👳👳👳👳👳
6. કોઇ પણ જાતના વાહનની જરૂર પડે ત્યારે બ્રાહ્મણના વાહનો ભાડે રાખો.
👳👳👳👳👳👳👳
7. દૂધ/છાશ જેવી વસ્તુની ખરીદી બ્રાહ્મણની ડેરી અથવા દૂધ વેચતા બ્રાહ્મણ ભાઇઓ પાસેથી કરો.
👳👳👳👳👳👳👳
8. કયાંય આંતરીક ઝગડા થતા હોય તે રોકો અને ભેગા બેસાડો.
👳👳👳👳👳👳👳
9. કોઇ બ્રાહ્મણનું શોષણ થતું હોય તો એને નિવારવામાં સહભાગી બનો
👳👳👳👳👳👳👳
10. બ્રાહ્મણ સમાજ સંગઠીત રહે એવા કાર્યો કરો
👳👳👳👳👳👳👳
૧૧. ગામે ગામ ગેટ,દવાખાનામાં,શાળા,કોલેજો,જાહેરસંસથા,દેરેક જગ્યા પર બ્રાહ્મણ ના જ દાન એ દાન બ્રાહ્મણ ને મદદ કરવા વાપરો.આપ સૌ ને ભોલામહારાજ ની વિનંતી છે કે
જો સમાજ માટે સાચી લાગણી હોય તો આ સંદેશ દરેક બ્રાહ્મણ પાસે પહોંચે તેમ કરો.
*એક બનો નેક બનો..!🌹 સોર્સ.. વાઇરલ

Related Post

TejGujarati
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 • 1
  Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *