ફક્ત પાણી બદલવાથી આપની જિંદગી બદલાઇ જાય છે.

લાઇફ સ્ટાઇલ

*શું આપ જાણો છો ??*

ફક્ત પાણી બદલવાથી આપની જિંદગી બદલાઇ જાય છે.

*આપણા શરીરમાં 72% પાણી છે।।।*

આપણે ગમે તેટલો સારો ખોરાક ખાઈએ,,, *પણ જયાં સુધી શરીરમાં પાણી વ્યવસ્થિત નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્વાસ્થય સંપૂર્ણ પણે સારુ નહીં થાય*

*પાણીનો સ્વભાવ વહેવાનો છે*

પહેલાના લોકો વહેતી નદીનુ પાણી પીતા હતાં, જે સ્વાસ્થ્ય માટે સારુ હતું, કે જે આપણી પોતાની તેમજ આપણા પરિવારની સારી – સ્વસ્થ જિંદગી માટે પાયાની જરૂરિયાત છે.

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3 thoughts on “ફક્ત પાણી બદલવાથી આપની જિંદગી બદલાઇ જાય છે.

  1. La disfunción eréctil (impotencia) es la incapacidad para conseguir una erección o mantenerla con la suficiente firmeza para tener una relación sexual. Ello no significa que se afecten el apetito sexual ni la capacidad de alcanzar un orgasmo. La edad es, de esta manera, uno de los factores de riesgo más importantes para la disfunción eréctil. https://comprarlevitra.com/

  2. Sildenafil, better known by the brand name Viagra, is one of the most common and widely used erectile dysfunction treatments available today. Originally developed as a treatment for high blood pressure, sildenafil was approved as an ED drug in the late 1990s. From its introduction until 2007, Viagra was by far the most widely used erectile dysfunction drug on the market, accounting for 92% of global sales in 2000. While sildenafil isn’t quite as dominant as it once was, it’s still by far the most popular treatment for ED.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *