કવિતા વીશેષમાં હિમાલી ઓઝા.

કલા સાહિત્ય

*
જિંદગી બહુ સરળ રીતે નથી જીવાતી
કદી હસતા કદી રડતા જિંદગી જીવાતી
લોકચાહના મેળવવા ફાંફા જિંદગી મારતી
સંબંધો ની છડેચોક નીલામી બોલાતી
સારા નરસા ના ભાન એ ભુલાવતી
પછી એક બીજા પર આક્ષેપબાજી ચાલતી
પછી પસ્તાય ને રિવર્સમા ગાડી ચાલતી
જિંદગી સમજાતી ત્યારે અંતિમ ઘડી
આવતી.
સાચી લાગણી જરા મોડી સમજાતી
પણ કદર તો એક દિવસ જરૂર થાતી

—–હિમાલિ .ઓઝા

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *